Obchodní podmínky

marpoint.cz provozuje Martin Potužák, IČ: 75987741, DIČ: CZ7603091804, se sídlem Česká republika, Praha 5, Koulka 2985/2a, PSČ 150 00, a kanceláří na adrese Na Radosti 119/10, 155 21 Praha 5.

Číslo bankovního spojení CZK : 

2500393153/2010 IBAN: CZ7520100000002500393153  BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX Fio Banka a.s.

Číslo bankovního spojení EUR : 

2901235236/2010 IBAN: CZ3420100000002901235236  BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX Fio Banka a.s.

I.
Obchodní a dodací podmínky: Přijetí objednávky:
• prostřednictvím webu www.marpoint.cz Veškeré přijaté objednávky obchodem Marpoint jsou považovány za závazné a řídí se těmito obchodními podmínkami. Pokud nebudou údaje obsažené v objednávce učiněné prostřednictvím objednávkového obchodu Marpoint úplné, nemůžeme dané objednávce vyhovět.
Zákazník uděluje souhlas s celým zněním těchto Obchodních podmínek platných pro internetový obchod www.marpoint.cz okamžikem učinění objednávky.

II.
Dodací lhůta:

Vzhledem k rozmanitosti našeho sortimentu je dodací lhůta různá a závisí na flexibilitě našich dodavatelů. Zákazník bude v co možná nejkratší době telefonicky nebo e-mailem informován o předpokládaném termínu expedice.

III.
Zrušení objednávky ze strany prodejce:

Internetový obchod Marpoint si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v níže uvedených odůvodněných případech:
• zboží není momentálně skladem - bylo již vyprodáno
• dojde k výrazné změně vstupní ceny zboží, která má vliv na prodejní cenu nabízeného zboží
• v případě tzv. vyšší moci, tj. v případech, kdy nelze důvodně žádat prodávajícího, aby plnil ve smyslu přijaté a akceptované objednávky

IV.
Částečné vyřízení objednávky :

Nebude-li možné některou část objednávky vyřídit v termínu shora uvedeném pro vyřízení objednávky z důvodu, že zboží je již vyprodané či doposud nedodané prodávajícímu od dodavatele zboží, bude zbývající část objednaného zboží dodána objednateli (zákazníkovi) v náhradním potvrzeném a zákazníkem a prodávajícím odsouhlaseném termínu. O této skutečnosti bude objednatel (zákazník) vyrozuměn prodávajícím při obdržení objednávky.

V.
Zrušení objednávky ze strany kupujícího:

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží (zboží musí být kupujícím odesláno do 14-ti dnů). Veškeré náklady spojené s vrácením zboží nese kupující . Při odstoupení zákazníka od uzavřené smlouvy lze akceptovat vrácení zboží za současného splnění všech níže uvedených podmínek nutných pro vrácení zboží zákazníkem prodávajícímu. Při jejich nedodržení nelze odstoupení od smlouvy a s tím spojené vrácení zboží akceptovat. Jedná se o tyto podmínky:

• zboží musí být nepoužité
• zboží musí být nepoškozené
• zboží musí být zabalené v původním obalu (pokud to obal zboží umožňuje)
• zboží musí být kompletní včetně dodaného příslušenství.

K takto vrácenému zboží musí být zákazníkem dále přiloženy doklady o prodeji zboží s přiložením čísla bankovního účtu, na které budou vráceny peníze z prodeje zboží.
Zboží musí být zasláno pouze na adresu kanceláře (Na Radosti 119/10 155 21 Praha 5 Zličín). Zboží zaslané na jakoukoli jinou adresu nebude převzato!

Internetový obchod Marpoint upozorňuje objednatele (zákazníka), že zboží zaslané zákazníkem zpět na dobírku nebude přijato !!

VI.
Způsob dopravy:

Dopravu zboží zajišťují pro internetový obchod Marpoint přepravní společnosti uvedené v objednávkovém formuláři, dle výběru zákazníka. Za tím účelem je objednatel (zákazník) povinen v objednávce uvést skutečnou dodací a fakturační adresu, na které bude možno provést dodání zboží zákazníkovi.

Ceny za dopravné jsou uvedené v objednávkovém formuláři.

VII.
Ceny:

Internetový obchod Marpoint si vyhrazuje právo měnit ceny zboží v elektronickém obchodě. V již realizovaných a řádně potvrzených objednávkách nebudou ceny zboží měněny a budou závazné pro obě smluvní strany.

VIII.
Způsob platby:

Internetový obchod Marpoint akceptuje výlučně níže uvedené způsoby platby za objednané zboží:

• Platba předem na účet u Fio Banka 2500393153/2010 na základě kopie Platebního příkazu, který bude zaslán na e-mailovou adresu marpoint@marpoint.cz. (Internetový obchod Marpoint si vyhrazuje právo nedodat zboží objednateli v případě, že objednané zboží nebude plně uhrazeno na výše uvedený účet zákazníkem před jeho dodáním). • Zaslání zboží na dobírku s platbou při jeho odběru od přepravní firmy.

IX.

Záruka:

Na zboží zakoupené v internetovém obchodu Marpoint poskytujeme zákonnou záruku v délce trvání ve smyslu příslušných právních předpisů, jež upravují konkrétní délku zákonné záruční doby za prodávané zboží a jeho druh. Záruční doba počíná běžet ode dne dodání zboží objednateli (zákazníkovi).

X.
Reklamace:

Objednatel (zákazník) je povinen do 24 hodin od převzetí zboží od přepravce jej prohlédnout a případné závady (poškození zboží vinou přepravce) oznámit prodávajícímu i přepravci.

U osobního odběru musí být zboží zákazníkem ihned řádně zkontrolováno. Převzetím zboží zákazník stvrzuje jeho nezávadnost (není poškozené, odřené, prasklé a nechybí žádná jeho součást). Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby objednatel (zákazník) prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy zejména fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby objednatel (zákazník) v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího.

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, má objednatel (zákazník) možnost se v případě reklamace domáhat, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny v případě, že se bude jednat o vadu neopravitelnou nebo opakovanou.

Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování reklamace. Pro vyřízení reklamace se stanoví lhůta 30 dnů od vrácení a přijetí zboží prodejcem. V odůvodněných případech je možné tuto lhůtu prodloužit po předchozí dohodě s objednatelem (zákazníkem).

Podmínkou pro kladné vyřízení reklamace zboží v záruční době je skutečnost, že reklamované zboží nebude vykazovat vady či jiné poškození, které by bylo způsobeno neodborným zacházením objednatele (zákazníkem).

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené provozem prodaného zboží, funkčních vlastností a škod způsobených z neodborného používání zboží a z neodborné montáže zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje poskytnutá záruka. Ve svém oznámení musí objednatel (zákazník) uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny a tyto náležitým způsobem konkretizovat.

XI.
Vrácení peněz na účet převodem:

Při oprávněném a odůvodněném nároku na vrácení peněz na účet objednatele (zákazníka) budou finanční prostředky poukázány objednateli (zákazníkovi) po obdržení objednatelem (zákazníkem) podepsaného dobropisu.

XII.

Výměna zboží

Při výměně zboží účtujeme dopravu dle cen přepravců na našem webu.

XIII
Souhlas s používáním osobních dat

Poskytnutím údajů k registraci či uskutečněním objednávky zboží objednatel (zákazník) souhlasí s tím, aby internetový obchod Marpoint ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, údaje o objednateli (zákazníkovi) zpracoval a využil pro své interní a marketingové potřeby. Internetový obchod Marpoint je povinen s osobními údaji nakládat způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití neoprávněnou osobou.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.